Rady Eksperckie MZP Lewiatan

Małopolska Rada Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy
Rada od początku działalności w 2013 r. pozostaje w ścisłej współpracy z bliźniaczą Radą przy Konfederacji Lewiatan, która jest organem doradczym w sprawach dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego organizacji.
Małopolska Rada Podatkowa
Powołana we współpracy z Radą Podatkową Konfederacji Lewiatan jako forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego.
Małopolska Rada Firm Rodzinnych
Tematyka sukcesji i fenomenu firm rodzinnych towarzyszy nam od 2008 r. w wyniku współpracy z kadrą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dostrzegamy coraz wyraźniej znaczenie i potrzeby firm o charakterze rodzinnym.
Małopolska Rada Zamówień Publicznych
Zgodnie z postawionymi celami na wzór Rady działającej przy Konfederacji Lewiatan Rada jest forum wyrażania poglądów na temat prawa zamówień publicznych i praktyki w tym obszarze. Powołana na potrzeby członków MZP Lewiatan i do współpracy z innymi firmami zainteresowanymi merytoryczną, ekspercką współpracą.
Rada ds. Networkingu
Rada jest nową inicjatywą Związku. Powołana została w odpowiedzi na duże zainteresowanie tworzeniem sieci zgłaszane przez członków, a także bardzo dobre doświadczenia z ostatnich dwóch lat, które przejawiało się licznym udziałem w comiesięcznych śniadaniach biznesowych i akcjach speed datingu organizowanych przy okazji innych wydarzeń.

Małopolska Rada Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy

Rada od początku działalności w 2013 r. pozostaje w ścisłej współpracy z bliźniaczą Radą przy Konfederacji Lewiatan, która jest organem doradczym w sprawach dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego organizacji. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, wymianą doświadczeń. Rada spotyka się z przedstawicielami władzy i organizuje spotkania dotyczące problematyki stosunków pracy.

Rada zajmuje się w szczególności:

 • Prezentowaniem i omawianiem projektów aktów prawnych w zakresie stosunków pracy, ubezpieczeń społecznych, instytucji rynku pracy.
 • Analizą sytuacji na rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego, dostępu kadr, pozyskiwania pracowników – cudzoziemców, możliwości korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Współpracą z organami administracji
 • Podejmowaniem inicjatyw wynikających z analizy potrzeb członków
 • Dostarczaniem informacji i pozyskiwanie uwag od członków w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych
 • Podejmowaniem inicjatyw wynikających z analizy potrzeb członków

Rada ma otwartą formułę. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich, ale także dyrektorzy, menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za sprawy personalne w organizacjach niezrzeszonych. Uczestnictwo w Radzie opiera się na zasadzie dobrowolności i nie jest związane z wypełnianiem szczególnych wymogów (kryteriów).

Małopolska Rada jest jedną z trzech powołanych przez związki regionalne (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Śląskie) w strukturach Konfederacji Lewiatan.

Członkowie Rady, poza inicjatywami w Krakowie, uczestniczą regularnie w spotkaniach Rady Dyrektorów Personalnych w Warszawie. Niemal co tydzień, a czasami częściej, otrzymują bieżące informacje dotyczące aktualnych prac i dokumentów do konsultacji.

Do najważniejszych działań w 2020 r. należały prace nad kluczowymi projektami legislacyjnymi wskazanymi w sekcji dotyczącej prawa i stosunków pracy. W szczególności zmian i interpretacji wynikających ze specjalnych rozporządzeń związanych z pandemią Codvid-19.

Przewodniczącym Małopolskiej Rady jest Jarosław Kurdziel reprezentujący firmę członkowską Payroll 360 Sp. z o.o. Od sierpnia 2021 wybrany do Komisji Rewizyjnej MZP Lewiatan.

Małopolska Rada Podatkowa

Powołana we współpracy z Radą Podatkową Konfederacji Lewiatan jako forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego.

Celem działania Rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.

Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Chcemy aktywnie włączyć nasze stanowiska i opiniować projekty aktów prawnych oraz proponować własne rozwiązania. Zamierzamy prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i świadomościowe, organizować wydarzenia tematyczne, seminaria i szkolenia.

Najważniejsze inicjatywy skoncentrowane są wokół zmian ordynacji podatkowej, podatków dochodowych oraz podatków od towarów i usług (VAT).

Do współpracy w ramach Rady zapraszamy właścicieli i osoby zarządzające firmami, finansistów, doradców podatkowych, głównych księgowych i in.

Rada współpracuje na szczeblu lokalnym z organizacjami branżowymi: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie i Oddziałem Małopolskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Naszym celem jest, aby poprzez współpracę zwiększyć efektywność działań na rzecz przedsiębiorców, przy tak częstych zmianach w przepisach podatkowych.

Rada na bieżąco przygotowuje informacje dotyczące najistotniejszych tematów podatkowych. Ściśle współpracuje z Radą Podatkową przy Konfederacji Lewiatan.

Przewodniczącą Rady Podatkowej jest Ewa Flor, Doradca Podatkowy, zawodowo związana z kancelarią ATL Flor&Błaszak Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczącą jest Małgorzata Piszczek, Doradca Podatkowy, reprezentująca Spółkę Doradztwa Podatkowego M. Piszczek Sp. z o.o.

Adres kontaktowy Rady: radapodatkowa@pracodawcy.org.pl

Małopolska Rada Firm Rodzinnych

Tematyka sukcesji i fenomenu firm rodzinnych towarzyszy nam od 2008 r. w wyniku współpracy z kadrą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dostrzegamy coraz wyraźniej znaczenie i potrzeby firm o charakterze rodzinnym.

W 2014 r. zostaliśmy, obok Uniwersytetu, partnerem międzynarodowego projektu poświęconego małym i średnim firmom rodzinnym „INSIST – Intergenerational Succession in SME’s Transition”, który realizowany był w środowisku międzynarodowym pod przewodnictwem Węgrów z Wyższą Szkołą Biznesu w Budapeszcie. Działania realizowane były z udziałem Brytyjczyków, Belgów i Francuzów. W kwietniu 2015 r. zainicjowała działalność Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, w której reprezentował nas Marian Bryksy i od 2019 Mirosław Bryksy, a niespełna kilka dni później Rada Małopolska.

Przed polskimi firmami rodzinnymi rysuje się wiele wyzwań, od budowania własnej tożsamości, po sukcesje. Firmy rodzinne wchodzą w pełen wyzwań etap swojego działania. Potrzebują wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy sobą, potrzebują wsparcia w budowaniu wizerunku związanego z „rodzinnością”, który będzie pozytywnie oddziaływał na budowanie przez nich marki. To rola Rady Firm Rodzinnych przy Lewiatanie.

Ma ona także wskazywać obszary regulacyjne istotne dla zachowania rodzinnego charakteru przez firmy. Nasi przedstawiciele zaangażowani byli w prace konsultacyjne nad uchwaloną w 2018 r. ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, której efektem jest płynna kontynuacja działalności firmy po śmierci właściciela.

Prace Rady na kolejnym etapie skupiały się na przygotowaniu, we współpracy z resortem rozwoju, projektu regulacji ułatwiającej sukcesję pokoleniową przedsiębiorstw rodzinnych osób prawnych. Kluczowymi zagadnieniami są tu: nazwa instytucji, zachowek, możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej czy kwestie podatkowe. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii już w 2021 r. przedstawiło projekt, do którego MZP Lewiatan wniósł kompleksowe stanowisko domagając się istotnych zmian.

Drugim z kluczowych celów Rady Firm Rodzinnych przy MZP jest stworzenie ośrodka koordynującego i wspierającego procesy sukcesji w firmach rodzinnych zrzeszonych w Lewiatanie. W ramach tego projektu przygotowany został cykl spotkań „Biznes Rodzinny na  pokolenia” mających na celu dostarczenie wiedzy w sprawach istotnych dla funkcjonowania firm rodzinnych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń. Poruszane są prawne, podatkowe, zarządcze i psychologiczne aspekty procesu sukcesji oraz wiele innych kluczowych obszarów zarządzania biznesem rodzinnym. Pierwsze wydarzenia realizowane są przy udziale firmy członkowskiej Synergy Consulting Group.

Przewodniczącym Rady jest Mirosław Bryksy, reprezentujący Grupę Bryksy, jednocześnie Członek Zarządu MZP Lewiatan,

Wiceprzewodniczący Rady:

Marcin Banasik, reprezentujący Kancelarię Prawną Law&Investments Marcin Banasik
Ewa Flor, ATL Flor&Błaszak Sp. o.o.

Małopolska Rada Zamówień Publicznych

Zgodnie z postawionymi celami na wzór Rady działającej przy Konfederacji Lewiatan Rada jest forum wyrażania poglądów na temat prawa zamówień publicznych i praktyki w tym obszarze. Powołana na potrzeby członków MZP Lewiatan i do współpracy z innymi firmami zainteresowanymi merytoryczną, ekspercką współpracą.

Zadaniem Rady w Małopolsce jest:

 • wspieranie najważniejszych inicjatyw, których celem jest zwiększenie efektywności prawa zamówień publicznych,
 • włączanie się w przygotowanie stanowisk i opiniować projekty aktów prawnych,
 • proponowanie własnych rozwiązań.

W minionym roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2019, która została ogłoszona w tekście jednolitym przez Sejm RP w dniu 11 września 2019 roku pod nazwą Prawo Zamówień Publicznych, a w dniu 02.10.2019 został opublikowany jednolity tekst. Konsultacje zapisów ustawy z resortem w Małopolsce prowadzone były jeszcze w 2018 r. i były to bardzo intensywny czas prac. Obecnie odnotowujemy zmniejszone zainteresowanie tą tematyką, zarazem w 2020 r. aktywność Rady w w tym zakresie była ograniczona.

Przewodniczącym Rady jest Marek Maj reprezentujący firmę członkowską Smay Sp. z o.o., jednocześnie członek Zarządu MZP Lewiatan.

Rada ds. networkingu

Rada jest nową inicjatywą Związku. Powołana została w odpowiedzi na duże zainteresowanie tworzeniem sieci zgłaszane przez członków, a także bardzo dobre doświadczenia z ostatnich dwóch lat, które przejawiało się licznym udziałem w comiesięcznych śniadaniach biznesowych i akcjach speed datingu organizowanych przy okazji innych wydarzeń.

W dobie pandemii i popularności spotkań online spotkania przeniosły się do sieci, a nasze poranne spotkania rozszerzyliśmy zapraszając członków zrzeszonych w Lewiatanie w innych województwach. Było to możliwe dzięki współpracy w ramach Rady Regionów. Formuła ta zyskała popularność i dziś otrzymujemy potwierdzenia jej efektywności. Wierzymy, że stanie się ona zaczątkiem budowania sieci Lewiatan Business Networking.

Celem Rady jest:
 • Wypracowanie i wdrożenie modelu sieciowania firm w ramach MZP Lewiatan.
 • Wspieranie przedsiębiorców - członków MZP Lewiatan w rozwoju ich firm poprzez wymianę informacji i/lub kontaktów biznesowych, lub kreowanie współpracy biznesowej.
 • Integracja środowiska przedsiębiorców.
 • Wypracowanie zasad i monitorowanie działania koła / kół networkingowych.
 • Koło będzie stanowić platformę dla wymiany informacji biznesowych oraz podejmowania działań biznesowych.

Członkami Rady mogą być przedsiębiorcy, członkowie MZP Lewiatan oraz za zaproszeniem Zarządu MZP Lewiatan przedsiębiorcy nie będący członkami Związku oraz inne osoby i instytucje prawne.

Dostępne formuły uczestnictwa w networkingu:
 • Comiesięczne śniadania biznesowe w różnych lokalach w Krakowie (wspieramy gastronomię!).
 • Comiesięczne śniadania online Związków Regionalnych.
 • Sesje speed dating w trakcie różnych wydarzeń MZP Lewiatan.
 • Koła networkingowe – zaawansowana, cotygodniowa forma sieciowania i współpracy dla zainteresowanych (w trakcie opracowywania).
 • Koło będzie stanowić platformę dla wymiany informacji biznesowych oraz podejmowania działań biznesowych.

Bądź głosem biznesu!

01

Deklaracja wstępna

Zadzwoń lub napisz. To pierwszy krok do wzmacniania Twojej pozycji na rynku.

02

Kontakt do nas

Rozmawiamy o Twoich potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach angażowania się w prace MZP Lewiatan.

03

Działania

Szkolenia, networking, dostęp do eksperckiej wiedzy - to wszystko czeka na Ciebie w LEWIATAN

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.