Małopolska Rada Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy

Małopolska Rada Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy

Rada od początku działalności w 2013 r. pozostaje w ścisłej współpracy z bliźniaczą Radą przy Konfederacji Lewiatan, która jest organem doradczym w sprawach dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego organizacji. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, wymianą doświadczeń. Rada spotyka się z przedstawicielami władzy i organizuje spotkania dotyczące problematyki stosunków pracy.

Rada zajmuje się w szczególności:
  • Prezentowaniem i omawianiem projektów aktów prawnych w zakresie stosunków pracy, ubezpieczeń społecznych, instytucji rynku pracy.
  • Analizą sytuacji na rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego, dostępu kadr, pozyskiwania pracowników – cudzoziemców, możliwości korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Współpracą z organami administracji
  • Podejmowaniem inicjatyw wynikających z analizy potrzeb członków
  • Dostarczaniem informacji i pozyskiwanie uwag od członków w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych
  • Podejmowaniem inicjatyw wynikających z analizy potrzeb członków

Rada ma otwartą formułę. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich, ale także dyrektorzy, menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za sprawy personalne w organizacjach niezrzeszonych. Uczestnictwo w Radzie opiera się na zasadzie dobrowolności i nie jest związane z wypełnianiem szczególnych wymogów (kryteriów).

Małopolska Rada jest jedną z trzech powołanych przez związki regionalne (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Śląskie) w strukturach Konfederacji Lewiatan.

Członkowie Rady, poza inicjatywami w Krakowie, uczestniczą regularnie w spotkaniach Rady Dyrektorów Personalnych w Warszawie. Niemal co tydzień, a czasami częściej, otrzymują bieżące informacje dotyczące aktualnych prac i dokumentów do konsultacji.

Do najważniejszych działań w 2020 r. należały prace nad kluczowymi projektami legislacyjnymi wskazanymi w sekcji dotyczącej prawa i stosunków pracy. W szczególności zmian i interpretacji wynikających ze specjalnych rozporządzeń związanych z pandemią Codvid-19.

Przewodniczącym Małopolskiej Rady jest Jarosław Kurdziel reprezentujący firmę członkowską Payroll 360 Sp. z o.o. Od sierpnia 2021 wybrany do Komisji Rewizyjnej MZP Lewiatan.

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.