Wprowadzam zmiany

Projekt pn. Wprowadzam zmiany realizowany jest przez firmę MDCH w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN, a współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest wzrost możliwości i umiejętności w dostosowaniu się do zmian na rynku pracy 100 os., w tym 56 kobiet, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz odchodzących z rolnictwa w woj. małopolskim, poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w ramach programu outplacementowego, udzielanego w okresie 01.01.2024-31.03.2026, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia/utrzymaniu zagrożonego/podjęcia pracy poza rolnictwem przez co najmniej 75 osób.

Zadania: dla wszystkich uczestników projektu zaplanowane jest zbudowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działań (IPD) oraz pośrednictwo pracy.

W zależności od wskazań w IPD oferowane będzie:

 • wsparcie motywacyjne,
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe/kompetencyjne,
 • studia podyplomowe,
 • staże,
 • doposażenie miejsc pracy,
 • wsparcie finansowe (dotacje) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W trakcie realizowanych zadań zapewnione będzie wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi.

Rezultaty: podniesienie poziomu adaptacyjności 100 uczestników projektu (56 K), co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia, w tym samozatrudnienia/utrzymaniu zagrożonego/podjęcia pracy poza rolnictwem przez min. 75 uczestników projektu.

Wartość projektu: 2 076 608,45 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 765 117,18 PLN

Wysokość wkładu z budżetu państwa: 207 660,84 PLN

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i udziału

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy on-line

Załącznik nr 1 – Wniosek US-7 do ZUS

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie rolnika

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu WPROWADZAM ZMIANY zlokalizowane posiada parking, w tym stanowisko postojowe przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek i pomieszczenie biurowe spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim, szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim, w budynku znajduje się winda.

W formularzu rekrutacyjnym znajduje się prośba o wpisanie przez osoby z niepełnosprawnościami szczególnych potrzeb dotyczących udziału w projekcie (w tym w zakresie udziału w rekrutacji) oraz wskazanie jakie to są potrzeby.

Przewidziane w projekcie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • plakaty, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, materiały szkoleniowe oraz strona www projektu są przygotowane w sposób dostępny;
 • formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne w wersji papierowej oraz interaktywnego formularza internetowego;
 • istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, czy innych udogodnień zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem;
 • jest kilka możliwości komunikacji: telefonicznie, e-mailowo, poprzez spotkania osobiste, czy aplikacje typu Teams itp.;
 • termin, czas trwania i sposób prowadzenia wsparcia są dostosowane to potrzeb i możliwości uczestników, w tym z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

W przypadku konieczności zapewnienia innych specyficznych udogodnień celem wyeliminowania trudności i zapewnienia odpowiedniego komfortu związanego z możliwością zgłoszenia się do udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.