Misja związku

Misja

Głównym zadaniem Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan jest ochrona praw, godności i interesów pracodawców. Działania służące temu celowi prowadzone są szczególnie w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych przez związki zawodowe, organy władzy i administracji państwowej, samorząd terytorialny oraz  inne organizacje.

Za podstawowe cele działalności MZPL uznano:

 • ochronę praw, godności i interesów pracodawców
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie
 • reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych
 • opiniowanie przepisów dotyczących pracodawców, warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych zagadnień istotnych z punktu widzenia osób zarządzających przedsiębiorstwami
 • wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych oraz zasad etyki odnoszących się do działalności gospodarczej

Zakres podejmowanych działań obejmuje:

 • Lobbing oraz rzecznictwo interesów pracodawców wobec władz publicznych, związków pracowniczych, mediów i szerokiej opinii społecznej. Ma to na celu propagowanie optymalnych rozwiązań prawnych służących rozwojowi przedsiębiorczości
 • Konferencje i seminaria z udziałem ekspertów, których głównym zadaniem jest informowanie o zmianach legislacyjnych, aktualnych trendach, a także służenie doskonaleniu umiejętności zarządzania oraz przygotowywanie przedsiębiorców na zmiany
 • Spotkania środowiskowe, branżowe służące integracji środowiska przedsiębiorców, bezpośredniej i szybkiej wymianie informacji, budowaniu wzajemnego zaufania i indywidualnej współpracy pomiędzy firmami

 
Zasady współdziałania promowane przez organizację:

 • Demokracja i równość wszystkich członków jako podstawowa maksyma determinująca sposób działania organizacji
 • Odbiurokratyzowanie i ograniczona administracja, którą postrzegamy jako walor w porównaniu z innymi tradycyjnymi organizacjami
 • Otwartość i elastyczność w podejmowanej działalności i inicjatywach, które kształtowane są w oparciu o opinie i oczekiwania członków
 • Kultura i etyka w prowadzeniu działalności gospodarczej